Sätt Cookie

Kakorna ollesRed och ollesGreen har satts.

cookie_get.html