programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Formattering av utskrift i SQL*Plus

  Kommando    Exempel  Beskrivning
  COLUMN  COLUMN ename FORMAT a5  Kortar ner alla utskrifter av kolumnen ename till 5 tecken.
  HEADING  set HEADING off  Ser till att kolumnernas namn inte skrivs ut.
  LINESIZE  set LINESIZE 120  Skriver ut 120 tecken på varje rad.
  WRAP  set WRAP off  Ser till varje tabellrad endast skrivs på en rad i utskriften.
  BREAK  BREAK ON deptno  När vi sorterar på deptno skrivs inga dubletter ut.
  NULL  set NULL Null  Då en kolumn innehåller NULL skrivs Null ut.
  COLSEP  set COLSEP ";"  Lägger in ett semikolon mellan alla kolumner.

Utskrifter i SQL*Plus kan vara lite svårlästa, men med hjälp av några kommandon kan du bestämma hur du vill att de ska se ut. För att ha något att referera till skriver vi ut innehållet i emp helt oformatterad:
SQL> SELECT * FROM emp;

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
  DEPTNO
----------
   7369 SMITH   CLERK      7902 1980-12-17    800
    20

   7499 ALLEN   SALESMAN    7698 1981-02-20    1600    300
    30

   7521 WARD    SALESMAN    7698 1981-02-22    1250    500
    30


   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
  DEPTNO
----------
   7566 JONES   MANAGER     7839 1981-04-02    2975
    20

   7654 MARTIN   SALESMAN    7698 1981-09-28    1250    1400
    30

   7698 BLAKE   MANAGER     7839 1981-05-01    2850
    30


   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
  DEPTNO
----------
   7782 CLARK   MANAGER     7839 1981-06-09    2450
    10

   7788 SCOTT   ANALYST     7566 1987-04-19    3000
    20

   7839 KING    PRESIDENT      1981-11-17    5000
    10


   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
  DEPTNO
----------
   7844 TURNER   SALESMAN    7698 1981-09-08    1500     0
    30

   7876 ADAMS   CLERK      7788 1987-05-23    1100
    20

   7900 JAMES   CLERK      7698 1981-12-03    950
    30


   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
  DEPTNO
----------
   7902 FORD    ANALYST     7566 1981-12-03    3000
    20

   7934 MILLER   CLERK      7782 1982-01-23    1300
    10


14 rader.


COLUMN

Med kommandot COLUMN kan du bestämma formatet på dina utskrifter. Kommandot har följande syntax:
COLUMN {col} FORMAT {form} [HEADING {head}]
Vi kan miska bredden på en kolumn genom att:
 • För textdatatyper skriver man a#, där # är så många tecken man vill ha.
 • För numeriska datatyper skriver man 99999, där varje 9a representerar en siffra.
Vi formatterar några kolumner i emp:
SQL> COLUMN mgr FORMAT 9999
SQL> COLUMN comm FORMAT 9999
SQL> COLUMN deptno FORMAT 999
SQL> COLUMN ename FORMAT a6
SQL> SELECT * FROM emp;

   EMPNO ENAME JOB     MGR HIREDATE     SAL COMM DEPTNO
---------- ------ --------- ----- ---------- ---------- ----- ------
   7369 SMITH CLERK   7902 1980-12-17    800      20
   7499 ALLEN SALESMAN  7698 1981-02-20    1600  300   30
   7521 WARD  SALESMAN  7698 1981-02-22    1250  500   30
   7566 JONES MANAGER  7839 1981-04-02    2975      20
   7654 MARTIN SALESMAN  7698 1981-09-28    1250 1400   30
   7698 BLAKE MANAGER  7839 1981-05-01    2850      30
   7782 CLARK MANAGER  7839 1981-06-09    2450      10
   7788 SCOTT ANALYST  7566 1987-04-19    3000      20
   7839 KING  PRESIDENT    1981-11-17    5000      10
   7844 TURNER SALESMAN  7698 1981-09-08    1500   0   30
   7876 ADAMS CLERK   7788 1987-05-23    1100      20

   EMPNO ENAME JOB     MGR HIREDATE     SAL COMM DEPTNO
---------- ------ --------- ----- ---------- ---------- ----- ------
   7900 JAMES CLERK   7698 1981-12-03    950      30
   7902 FORD  ANALYST  7566 1981-12-03    3000      20
   7934 MILLER CLERK   7782 1982-01-23    1300      10

14 rader.

HEADING

Med HEADING kan man stänga av utskriften av kolumnnamnen. Detta är bra om man vill skriva data till en fil som sedan ska importeras i någon annan databas.
set HEADING {on|off}
Se följande exempel:
SQL> set HEADING off
SQL> SELECT * FROM emp;

   7369 SMITH CLERK   7902 1980-12-17    800      20
   7499 ALLEN SALESMAN  7698 1981-02-20    1600  300   30
   7521 WARD  SALESMAN  7698 1981-02-22    1250  500   30
   7566 JONES MANAGER  7839 1981-04-02    2975      20
   7654 MARTIN SALESMAN  7698 1981-09-28    1250 1400   30
   7698 BLAKE MANAGER  7839 1981-05-01    2850      30
   7782 CLARK MANAGER  7839 1981-06-09    2450      10
   7788 SCOTT ANALYST  7566 1987-04-19    3000      20
   7839 KING  PRESIDENT    1981-11-17    5000      10
   7844 TURNER SALESMAN  7698 1981-09-08    1500   0   30
   7876 ADAMS CLERK   7788 1987-05-23    1100      20
   7900 JAMES CLERK   7698 1981-12-03    950      30
   7902 FORD  ANALYST  7566 1981-12-03    3000      20

   7934 MILLER CLERK   7782 1982-01-23    1300      10

14 rader.

LINESIZE

Med LINESIZE kan man förändra hur många tecken som skrivs ut på varje rad. Per default skrivs 80 tecken per rad. Om man vill skriva ut data till en fil är det bra att sätta denna variabel till ett mycket högt nummer, så att inte strängar klipps av mitt i.
set LINESIZE {nr}
Se följande exempel:
SQL> set LINESIZE 120
SQL> SELECT * FROM emp;

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM   DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7369 SMITH   CLERK      7902 1980-12-17    800          20
   7499 ALLEN   SALESMAN    7698 1981-02-20    1600    300     30
   7521 WARD    SALESMAN    7698 1981-02-22    1250    500     30
   7566 JONES   MANAGER     7839 1981-04-02    2975          20
   7654 MARTIN   SALESMAN    7698 1981-09-28    1250    1400     30
   7698 BLAKE   MANAGER     7839 1981-05-01    2850          30
   7782 CLARK   MANAGER     7839 1981-06-09    2450          10
   7788 SCOTT   ANALYST     7566 1987-04-19    3000          20
   7839 KING    PRESIDENT      1981-11-17    5000          10
   7844 TURNER   SALESMAN    7698 1981-09-08    1500     0     30
   7876 ADAMS   CLERK      7788 1987-05-23    1100          20

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM   DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7900 JAMES   CLERK      7698 1981-12-03    950          30
   7902 FORD    ANALYST     7566 1981-12-03    3000          20
   7934 MILLER   CLERK      7782 1982-01-23    1300          10

14 rader.
Vi ser att alla kolumner nu visas på samma rad.
WRAP

Detta kommando ser till att varje tabellrad endast skrivs på en rad i utskriften. Om all text inte får plats klipps den.
set WRAP {on|off}
Vi tittar på ett exempel:
SQL> set WRAP off
SQL> SELECT * FROM emp;
kapad (som begärt) före kolumn DEPTNO


   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7369 SMITH   CLERK      7902 1980-12-17    800
   7499 ALLEN   SALESMAN    7698 1981-02-20    1600    300
   7521 WARD    SALESMAN    7698 1981-02-22    1250    500
   7566 JONES   MANAGER     7839 1981-04-02    2975
   7654 MARTIN   SALESMAN    7698 1981-09-28    1250    1400
   7698 BLAKE   MANAGER     7839 1981-05-01    2850
   7782 CLARK   MANAGER     7839 1981-06-09    2450
   7788 SCOTT   ANALYST     7566 1987-04-19    3000
   7839 KING    PRESIDENT      1981-11-17    5000
   7844 TURNER   SALESMAN    7698 1981-09-08    1500     0
   7876 ADAMS   CLERK      7788 1987-05-23    1100

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7900 JAMES   CLERK      7698 1981-12-03    950
   7902 FORD    ANALYST     7566 1981-12-03    3000
   7934 MILLER   CLERK      7782 1982-01-23    1300

14 rader.
I exemplet ovan ser vi att kolumnen DEPNO inte fick plats och skrivs därför inte ut.
BREAK

Om man sorterar på en speciell kolumn kan man öka läsbarheten genom att använda BREAK, som gör att endast ett av varje unikt värde skrivs ut för den aktuella kolumnen.
BREAK ON {col} [SKIP {nr}]
Ett exempel på BREAK:
SQL> BREAK ON deptno
SQL> SELECT deptno, ename FROM emp ORDER BY deptno;

  DEPTNO ENAME
---------- ----------
    10 CLARK
      KING
      MILLER
    20 SMITH
      ADAMS
      FORD
      SCOTT
      JONES
    30 ALLEN
      BLAKE
      MARTIN

  DEPTNO ENAME
---------- ----------
    30 JAMES
      TURNER
      WARD

14 rader.
Värdet efter SKIP bestämmer hur många rader man ska hoppa ner vid varje nytt värde på col. Vi testar att använda SKIP, för att få en ännu tydligare gruppindelning:
SQL> BREAK ON deptno SKIP 1
SQL> SELECT deptno, ename FROM emp ORDER BY deptno;

  DEPTNO ENAME
---------- ----------
    10 CLARK
      KING
      MILLER

    20 SMITH
      ADAMS
      FORD
      SCOTT
      JONES

    30 ALLEN

  DEPTNO ENAME
---------- ----------
    30 BLAKE
      MARTIN
      JAMES
      TURNER
      WARD


14 rader.

NULL

Per default skriver Oracle inte ut någonting då en kolumn innehåller NULL. Ibland vill man veta om en kolumn innehåller en tom sträng eller NULL. För detta ändamål finns kommandot NULL:
set NULL {text}
När man kör detta kommando kommer text att skrivas då kolumnen innehåller NULL:
SQL> set WRAP off
SQL> set NULL Null
SQL> SELECT * FROM emp;
kapad (som begärt) före kolumn DEPTNO


   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7369 SMITH   CLERK      7902 1980-12-17    800 Null
   7499 ALLEN   SALESMAN    7698 1981-02-20    1600    300
   7521 WARD    SALESMAN    7698 1981-02-22    1250    500
   7566 JONES   MANAGER     7839 1981-04-02    2975 Null
   7654 MARTIN   SALESMAN    7698 1981-09-28    1250    1400
   7698 BLAKE   MANAGER     7839 1981-05-01    2850 Null
   7782 CLARK   MANAGER     7839 1981-06-09    2450 Null
   7788 SCOTT   ANALYST     7566 1987-04-19    3000 Null
   7839 KING    PRESIDENT Null    1981-11-17    5000 Null
   7844 TURNER   SALESMAN    7698 1981-09-08    1500     0
   7876 ADAMS   CLERK      7788 1987-05-23    1100 Null

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7900 JAMES   CLERK      7698 1981-12-03    950 Null
   7902 FORD    ANALYST     7566 1981-12-03    3000 Null
   7934 MILLER   CLERK      7782 1982-01-23    1300 Null

14 rader.

COLSEP

Med COLSEP kan man ändra det värde som skrivs ut mellan kolumnerna på varje rad. Detta kan vara bra om du vill använda datat för att läsa in det i någon annan databas:
set COLSEP {text}
Vi testar detta:
SQL> set WRAP off
SQL> set COLSEP ";"
SQL> SELECT * FROM emp;
kapad (som begärt) före kolumn DEPTNO


   EMPNO;ENAME   ;JOB   ;    MGR;HIREDATE ;    SAL;   COMM
----------;----------;---------;----------;----------;----------;----------
   7369;SMITH   ;CLERK  ;   7902;1980-12-17;    800;
   7499;ALLEN   ;SALESMAN ;   7698;1981-02-20;   1600;    300
   7521;WARD   ;SALESMAN ;   7698;1981-02-22;   1250;    500
   7566;JONES   ;MANAGER ;   7839;1981-04-02;   2975;
   7654;MARTIN  ;SALESMAN ;   7698;1981-09-28;   1250;   1400
   7698;BLAKE   ;MANAGER ;   7839;1981-05-01;   2850;
   7782;CLARK   ;MANAGER ;   7839;1981-06-09;   2450;
   7788;SCOTT   ;ANALYST ;   7566;1987-04-19;   3000;
   7839;KING   ;PRESIDENT;     ;1981-11-17;   5000;
   7844;TURNER  ;SALESMAN ;   7698;1981-09-08;   1500;     0
   7876;ADAMS   ;CLERK  ;   7788;1987-05-23;   1100;

   EMPNO;ENAME   ;JOB   ;    MGR;HIREDATE ;    SAL;   COMM
----------;----------;---------;----------;----------;----------;----------
   7900;JAMES   ;CLERK  ;   7698;1981-12-03;    950;
   7902;FORD   ;ANALYST ;   7566;1981-12-03;   3000;
   7934;MILLER  ;CLERK  ;   7782;1982-01-23;   1300;

14 rader.