programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Variabler i SQL*Plus

1. Variabler i SQL*Plus
2. Skapa variabler med &
3. accept
4. Skapa variabler med &&
5. define
6. set define
7.
8.

1. Variabler i SQL*Plus

På denna sida beskrivs hur du använder variabler i SQL*Plus. Variabler är särskilt användbara om du har ett script med kod som du vill köra många gånger och inte vill gå in och ändra i scriptet varje gång.

2. Skapa variabler med &

I Oracle kan det ibland vara bekvämt att kunna skapa variabler. Man gör detta genom att sätta ett & framför en sträng. När SQL*Plus tolkar satsen dyker en prompt upp där du ska fylla värdet för variablen. Se exempel:
SQL> SELECT * FROM emp WHERE ename='&name';
Ange värdet för name: SCOTT
gammal  1: select * from emp where ename='&name'
ny  1: select * from emp where ename='SCOTT'

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7788 SCOTT   ANALYST     7566 1987-04-19    3000

SQL> /
Ange värdet för name: KING
gammal  1: select * from emp where ename='&name'
ny  1: select * from emp where ename='KING'

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7839 KING    PRESIDENT      1981-11-17    5000
Vi ser att man med hjälp av variabler kan köra samma SQL-sats om igen och få olika resultat utan att behöva ändra själva satsen. Fnuttarna i SQL-satsen kommer sig av att datatypen för ename är VARCHAR2. Om vi har en variabel av t.ex. NUMBER behövs inga fnuttar:
SQL> SELECT ename, deptno FROM emp WHERE deptno=&dep;
Ange värdet för dep: 30
gammal  1: SELECT ename, deptno FROM emp WHERE deptno=&dep
ny  1: SELECT ename, deptno FROM emp WHERE deptno=30

ENAME     DEPTNO
---------- ----------
ALLEN       30
WARD        30
MARTIN       30
BLAKE       30
TURNER       30
JAMES       30

6 rader.

3. accept

Om man skriver ett script kanske man vill att utskriften av frågan ska vara lite snyggare, då kan man använda accept. Vi skapar skriptet get_emp.sql:
-- This script ask for input with accept
accept var_name prompt 'Type the name of the employee:'
SELECT * FROM emp WHERE ename='&var_name';
Vi testar scriptet:
SQL> @get_emp;
Type the name of the employee:TURNER
gammal  1: SELECT * FROM emp WHERE ename='&var_name'
ny  1: SELECT * FROM emp WHERE ename='TURNER'

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7844 TURNER   SALESMAN    7698 1981-09-08    1500     0

4. Skapa variabler med &&

Med dubbla och-tecken (&&) får man en variabel som minns det senaste värdet man skrev in. Vi testar detta:
SQL> SELECT * FROM emp WHERE deptno=&&var_dep AND sal > &&var_minsal;
Ange värdet för var_dep: 10
Ange värdet för var_minsal: 2000
gammal  1: SELECT * FROM emp WHERE deptno=&&var_dep AND sal > &&var_minsal
ny  1: SELECT * FROM emp WHERE deptno=10 AND sal > 2000

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM  DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------
   7782 CLARK   MANAGER     7839 1981-06-09    2450         10
   7839 KING    PRESIDENT      1981-11-17    5000         10
Än så länge är allt som vanligt. Men vad händer om vi nu skriver en ny SELECT-sats och använder samma variabelnamn var_dep som ovan:
SQL> SELECT ename, job, sal FROM emp WHERE deptno=&&var_dep;
gammal  1: SELECT ename, job, sal FROM emp WHERE deptno=&&var_dep
ny  1: SELECT ename, job, sal FROM emp WHERE deptno=10

ENAME   JOB       SAL
---------- --------- ----------
CLARK   MANAGER     2450
KING    PRESIDENT    5000
MILLER   CLERK      1300
Vi ser att variabeln var_dep behåller sitt värde.

5. define

Ett annat sätt att få en variabel att minnas sitt värde är att sätta värdet med define. Vi skapar först ett script get_emp_row.sql:
-- This script contains a variable
SELECT * FROM emp WHERE ename='&var_name';
Nu när vi anropar scriptet kan vi sätta variabeln med define:
SQL> define var_name=SCOTT
SQL> @get_emp_row
gammal  1: SELECT * FROM emp WHERE ename='&var_name'
ny  1: SELECT * FROM emp WHERE ename='SCOTT'

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7788 SCOTT   ANALYST     7566 1987-04-19    3000
Vi behövde inte skriva in något värde för variabeln var_name.

6. set define

Om man vill använda ampersand (&) till något annat i sina strängar, går det bra att definiera något annat tecken som variabelmarkör. Detta gör man med set define:
SQL> set define $
SQL> SELECT * FROM emp WHERE ename='$name';
Ange värdet för name: BLAKE
gammal  1: SELECT * FROM emp WHERE ename='$name'
ny  1: SELECT * FROM emp WHERE ename='BLAKE'

   EMPNO ENAME   JOB       MGR HIREDATE     SAL    COMM
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------
   7698 BLAKE   MANAGER     7839 1981-05-01    2850
I exemplet ovan använder vi $ som variabelmarkör, men för att det inte ska bil så förvirrande återgår vi till ampersand:
SQL> set define &

7.

8.