programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera MySQLs JDBC driver på JBoss AS 5 på Linux

1. Varför behövs en JDBC-dirver?
2. Ladda ner en driver för MySQL
3. Installera drivern
4. Skapa en Datasource

1. Varför behövs en JDBC-dirver?

För att JBoss ska kunna kontakta databasen måste det finnas en driver för den aktuella databasen installerad. Om vi nu har tänkt att kontakta MySQL måste en driver för MySQL installeras.

2. Ladda ner en driver för MySQL

Den driver vi använder är Connector/J, som finns att ladda ner från  http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html .

Ladda ner denna driver till en temporär mapp.

3. Installera drivern

Packa upp zip-filen och kopiera den aktuella JAR-filen till lib-mappen med följande sökväg $JBOSS_HOME/server/default/lib:
[olle@dev1]$ unzip -a mysql-connector-java-5.0.5.zip
[olle@dev1]$ cp mysql-connector-java-5.0.5/mysql-connector-java-5.0.5-bin.jar /home/olle/jboss-5.0.0.Beta2/server/default/lib/

4. Skapa en Datasource

Om du vill att din applikation ska hämta information om databasen via JNDI måste vi skapa en datakälla (Datasource). Skapa en fil $JBOSS_HOME/server/default/deploy/mysql-ds.xml med följande innehåll:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- $Id: mysql-ds.xml 41017 2006-02-07 14:26:14Z acoliver $ -->
<!-- Datasource config for MySQL using 3.0.9 available from:
http://www.mysql.com/downloads/api-jdbc-stable.html
-->

<datasources>
 <local-tx-datasource>
  <jndi-name>PetstoreDS</jndi-name>
  <connection-url>jdbc:mysql://mysql-hostname:3306/petstore2</connection-url>
  <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>
  <user-name>petstore2</user-name>
  <password>petstore2</password>
  <exception-sorter-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.MySQLExceptionSorter</exception-sorter-class-name>
  <!-- should only be used on drivers after 3.22.1 with "ping" support
  <valid-connection-checker-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.MySQLValidConnectionChecker</valid-connection-checker-class-name>
  -->
  <!-- sql to call when connection is created
  <new-connection-sql>show tables</new-connection-sql>
   -->
  <!-- sql to call on an existing pooled connection when it is obtained from pool - MySQLValidConnectionChecker is preferred for newer drivers
  <check-valid-connection-sql>show tables</check-valid-connection-sql>
   -->

  <!-- corresponding type-mapping in the standardjbosscmp-jdbc.xml (optional) -->
  <metadata>
    <type-mapping>mySQL</type-mapping>
  </metadata>
 </local-tx-datasource>
</datasources>
I denna fil har vi skapat en datakälla PetstoreDS som:

 • Kontaktar en MySQL server på URL jdbc:mysql://localhost:3306.
 • Kontaktar databasen petstore2.
 • Loggar in med användarnamnet petstore2.
 • Loggar in med lösenordet petstore2.