Linux   

 Index   
 Varför Linux?   
 Säkerhet   
     Filsystemets skydd   
     Användare   
     Grupper   
 Filesystemet   
     Navigera (ls, cd, pwd, touch)   
     Flytta (cp, scp, ln, mv, rm)   
     Mappar (mkdir, rmdir)   
     Packa (tar, gzip, gunzip, zip, unzip, bunzip2)   
     Sök (find)   
     Om partitioner och filsystemet   
         Att använda ett USB-minne   
 Textfiler   
     Visa (cat, tac, more, less, head, tail)   
     Transformera (sort, uniq, nl, wc, fmt, tr)   
     Matcha (cut, paste, join)   
     Parsa (grep)   
     Ersätt (sed)   
     Argument (xargs)   
     awk   
 Processer   
 Minne och last   
 Bash   
     .bashprofile   
         Exempel 1 (på Ubuntu 7)   
 Shellscript   
     Script med kommandon över flera rader   

programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Linux

OBS! Linuxsidorna är inte färdiga än, varning för brutna länkar!

Det kan vara lite svårt att komma igång med Linux. Dessa sidor finns till för programmerare som vill få en överblick över vilka kommandon som finns i Linux, än så länge har jag bara hunnit beskriva kommandon som opererar på filer och processer.

 Varför Linux? 
Denna sida berättar vad Linux är bra för och att Linux lämpar sig bäst för programmerare.

 Säkerhet 
Här beskrivs säkerheten i Linux och hur man skapar användare och grupper.

 Filträdet 
Här listas en mängd kommandon för att navigera och administrera filträdet.

 Textfiler 
Här listas kommandon för att visa och söka i textfiler.

 Processer 
Här listas kommandon för att hantera processer. En process är ett program under körning.

 Minne och Last 
Här beskrivs kommandon för att se systemets last.

 Shellscript 
Här beskrivs hur man skriver shellscript, som är det vanligaste sättet att automatisera arbetet i Linux.