programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Kommandon på filer

  Kommando    Exempel  Beskrivning
  mkdir  mkdir /home/olle/foo/  Skapar katalogen foo/.
  rmdir  rmdir /home/olle/foo/  Raderar katalogen foo/.

På denna sida beskrivs hur man skapar och tar bort mappar. Jag kommer att avsluta alla namn som syftar på en katalog med / (slash), detta för att öka läsbarheten. Tecknet / är inte en del av katalogens namn utan bara en markör som visar att det rör sig om en katalog. Vi skapar en katalog för att visa principen:
[olle@dev1]$ mkdir newdir/
[olle@dev1]$ ls
a.txt b.txt c.txt newdir


mkdir

Flagga  Betydelse  Beskrivning
mkdir -m 744 foo/  permission mode  Skapar katalogen foo/ där alla förutom ägaren bara har läsrättigheter (läs mer om rättigheter under användare).
mkdir -p foo/foo2/  parent  Skapar katalogerna foo/ och foo2/ där foo/ innehåller foo2/.

Detta kommando står för make directory och skapar en katalog. Vi kan välja vilka rättigheter vi vill att andra användare ska ha i katalogen genom flaggan m:
[olle@dev1]$ mkdir -m 700 mydir/
[olle@dev1]$ ls -l
-rw-rw-r--  1 olle  olle     9 aug 7 13:00 aa.txt
-rw-rw-r--  1 olle  olle    61 aug 7 13:06 b.txt
-rw-rw-r--  1 olle  olle    22 aug 7 13:19 c.txt
drwxrwxr-x  2 olle  olle	 4096 aug 7 13:25 dir1
drwx------  2 olle  olle	 4096 aug 8 18:45 mydir
I exemplet ovan skapades en katalog (mydir/) som bara kan läsas och skrivas i av ägaren.
rmdir

Flagga  Betydelse  Beskrivning
rmdir -p foo/  parent  Raderar katalogen foo/ och alla underkataloger om ingen av dessa innehåller någon fil.

Detta kommando står för remove directory och radera tomma kataloger. Med flaggan p (parent) så raderas även tomma underkataloger.