programmera.net -> java -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Nyckelord

1. Nyckelord
2. Identifierare
3. Definitionsord
4. Flödesord
5. Datatyper
6. Övriga nyckelord

1. Nyckelord

Med nyckelord menas ord som har en speciell betydelse i Java, eller inte får användas av någon annan anledning. Alla nyckelord skrivs med små bokstäver.Det finns totalt 49 nyckelord i Java, och nästan alla bör man kunna.

2. Identifierare

En identifierare är ett namn på en variabel/metod/klass. Inget nyckelord får användas som identifierare. En identifierare måste börja med en bokstav, $ eller _. Identifieraren får inte innehålla punkt (.) eller mellanslag.

3. Definitionsord

Det finns 17 nyckelord som används till definitioner av klasser, funktioner och variabler:
package, import, abstract, class, extends, final, implements, interface, native, private, protected, public, static, synchronised, throws, transient, volatile
Nedan visas ett schema som visar hur de olika nyckelorden kan placeras i en klass:
[package x]
[import x]
[public] [abstract/final] class x [extends x] [implements x]{
 [public/protected/private] [static] [final] 
    [transient] [volatile] x x;
 [public/protected/private] [static] [abstract/final]
    [native] [synchronized] x x() [throws x] {}
}

 • public betyder att metoden/klassen/variabeln kan användas av alla klasser i programmet.
 • protected betyder att metoden/variabeln bara kan användas av klasser i samma paket, eller i en klass som ärver av denna i samma eller något anat paket.
 • (inget) betyder att metoden/klassen/varibeln bara kan användas av klasser i samma paket.
 • private betyder att metoden/klassen bara kan användas av klassen själv.

4. Flödesord

Det finns 14 nyckelord som har att göra med flöde:
break, case, catch, continue, default, do, else, finally, for, if, switch, throw, try, while
Nedan listas syntaxen för dessa ord:
if(x) {} else {}

switch(x){
case x: [x;][break;]
[default: x;]
}

for([x]; [x]; [x]) { [continue] [break]}

while(x){}

do{} while(x);

try{ x;
}catch(x x){ x; [throw x;]
}finally{ x;}

5. Datatyper

Det finns 8 nyckelord som har att göra med datatyper. I Java finns det 8 primitiva typer, som alltså inte är klasser utan faktiskt minnesallokeringar.

Datatyp Bitar Default Beskrivning
boolean  -  false  true,false
byte  8  0 (noll)  -128,127
short  16  0 (noll)  -2^15,2^15-1
char  16  0 (noll)  0,2^16
int  32  0 (noll)  -2^31,2^31-1
long  64  0 (noll)  -2^63,2^63-1
float  32  0.0 (noll)  10^-45,10^38
double  64  0.0 (noll)  10^-324,10^308

Typen boolean kan anta true och false, som är reserverade ord. En referensvaribel som inte har något objekt pekar ibland(!) på null, som också är reserverat. De reserverade orden får inte användas som identifierare men räknas av någon anledning inte riktigt som nyckelord.

6. Övriga nyckelord

Det finns 10 nyckelord till, de är:
assert, const*, goto*, instanceof, new, return, strictfp, super, this, void
* =reserverat nyckelord som inte används.