programmera.net -> java -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Numeriska operatorer

1. Numeriska operatorer
2. Division
3. Överskrida räckvidden
4. Tilldelning med operator
5. Inkrementering
6. Komplexa satser

1. Numeriska operatorer

I nedanstående tabell listas alla numeriska operatorer i Java. Varje operator har en prioritet, som gör att man inte behöver använda så många paranteser.

Operator Prioritet Beskrivning
++  1  Ökning av en variabel med 1, eller 1.0
--  1  Minskning av en variabel med 1, eller 1.0
+  1  Unärt plus (Multiplikation med 1)
-  1  Unärt minus (Multiplikation med -1)
/  2  Division
*  2  Multiplikation
%  2  Modulo
+  3  Addition
-  3  Subtraktion
op=  13  Tilldelning med någon operator (op står för någon operator +,-,/,*,%)

2. Division

Division är den enda matematiska operation som kan få JVM att kasta undantag. Detta sker i fallet då vi försöker dela ett heltal med noll. Då kastas ArithmeticException. Annars tillåter JVM allt när man gör beräkningar:
class TestDivIntZero{
 public static void main(String[] args){
  int i=1;
  try{
   i=i/0;
   System.out.println("Division ok! i="+i);
  }catch(ArithmeticException ae){
   System.out.println("ArithmeticException cuz weve been bad!");
  }catch(Exception e){
   System.out.println("Something else is wrong");
  }
 }
}
Programmet skriver ut följande:
[olle@dev1]$ java TestDivIntZero
ArithmeticException cuz weve been bad!

3. Överskrida räckvidden

JVM protesterar alltså inte då man överskrider räckvidden på något annat sätt. Nedan kommer ett exempel:
class TestBound2{
 public static void main(String[] args){
  byte b=127;
  b++;
  System.out.println("b="+b);
 }
}
Men resultatet är lite förvirrande:
[olle@dev1]$ java TestBound2
b=-128
Ännu ett exempel:
class TestBound3{
 public static void main(String[] args){
  int i1=0xffffffff;
  int i2=0xfffffffe;
  int i3=0x7fffffff; // ints MAX_VALUE
  int i4=i3+1;    // we try to increase it
  System.out.println("i1="+i1);
  System.out.println("i2="+i2);
  System.out.println("i3="+i3);
  System.out.println("i4="+i4);
 }
}
Utskriften blir följande:
[olle@dev1]$ java TestBound3
i1=-1
i2=-2
i3= 2124483647
i4=-2124483648

4. Tilldelning med operator

Tilldelning med operator besparar dig att skriva variabelnamnet två gånger. I stället för x=x*2; skriver du alltså x*=2;. Nedan följer ett program som testar alla tilldeningar:
class TestAssignment{
 public static void main(String[] args){
  int x,y,z;
  if(args.length<2) {
   System.out.println("Expecting 2 integers");
   System.exit(1);
  }
  z=Integer.parseInt(args[0]);
  y=Integer.parseInt(args[1]);
  x=z;
  x+=y;
  System.out.println("+="+x);
  x=z;
  x-=y;
  System.out.println("-="+x);
  x=z;
  x*=y;
  System.out.println("*="+x);
  x=z;
  x/=y;
  System.out.println("/="+x);
  x=z;
  x%=y;
  System.out.println("%="+x);
 }
}
Vi testkör programmet med argumenten 6 och 2:
[olle@dev1]$ java TestAssignment 6 2
+=8
-=4
*=12
/=3
%=0

5. Inkrementering

En av de vanligaste satserna i programmering är i=i+1;, vi lärde oss att med tilldelningsoperatorer kan detta skrivas i+=1;. Det finns även ett ännu snabbare sätt att skriva detta i Java, nämligen i++; eller ++i;. ++/-- kan även användas inom uttryck och men man får då två fall:

 • i++ evalueras i uttrycket till i och sedan inkrementeras variabeln i.
 • ++i evalueras i uttrycket till i+1 och sedan inkrementeras variabeln i.
Ett exempel illustrerar saken bättre:
class TestIncrement{
 public static void main(String[] args){
  int i=3;
  int x;
  x=i++;
  System.out.println("x="+x+" i="+i);
  i=3;
  x=++i;
  System.out.println("x="+x+" i="+i);
 }
}
Här får vi följande utskrift:
[olle@dev1]$ java TestIncrement
x=3 i=4
x=4 i=4

6. Komplexa satser

Om man klumpar ihop för många operationer i samma sats kan resultatet bli oväntat:
class TestPrecendence{
 public static void main(String[] args){
  int i=1;
  i+=7*i++;
  System.out.println("i(result)="+i);
  
  int x;
  i=1;
  x=7*i++;
  System.out.println("x="+x);
  System.out.println("i="+i);
  i+=x;
  System.out.println("i(result)="+i);
 }
}
Vi kör programmet:
[olle@dev1]$ java TestPrecendence
i(result)=8
x=7
i=2
i(result)=9
Problemet med satsen i+=7*i++; är att variabeln i tilldelas ett värde 2 gånger, och därför ignoreras tilldelningen i++. Man kan se satsen som en trestegsraket:

 • Först evalueras 7*i++ till 8, eftersom i++ ersätts med i i utrycket.
 • Sedan tilldelas i värdet 2. Det är i++ som utför detta.
 • Sist tilldelas i värdet 8 som beräknades tidigare.