programmera.net -> java -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Semaforer

1. Semaforer
2. Låsning
3. Semaforer och synchronized
4. Villkorssynkronisering
5. Readers/Writers

1. Semaforer

I C sköter man synkronisering med semaforer (Java använder som bekant monitorer). Semaforer är lättbegripliga, speciellt för villkorsynkronisering. Nackdelen är att de lätt skapar deadlock, så man måste vara försiktig. En semafor är ett objekt innehållande:

 • En heltalsvariabel s, för vilken s>=0 alltid gäller.
 • Metoden P() som tvingar tråden att vänta tills s>0. När s>0 så minskas s med 1.
 • Metoden V() som minskar s och meddelar de väntande trådarna om förändringen.
Man kan enkelt implementera semaforen även i Java:
// Semaphore class
public class Semaphore{
	// An s higher than 0
	private int s=1;
	// Constructor
	Semaphore(int s){
		this.s=s;
	}
	// P(): Request lock, and wait if lock is taken
	public synchronized void P(){
		while(s==0){
			try{ wait(); }
			catch(Exception e) {}
		}
		if(s>0) this.s--;
	}
	// V(): Release lock, and signal
	public synchronized void V(){
		this.s++;
		notify();
	}
}
Hur ska man använda en semafor? Det beror på vad man ska göra med den. Det finns huvudsakligen två användningar:
 • Låsning. Semaforer erbjuder ett alternativt sätt att programmera låsning om man inte vill använda synchronized.
 • Villkorssynkronisering. Villkorssynkronisering är lätt att programmera med semaforer.

2. Låsning

I detta fall använder man semaforen som ett lås för en viss kodsnutt. Man anropar P() då man vill låsa kodsnutten, och V() när man vill låsa upp kodsnutten.

 • Semaforen ska initieras till 1 för att låset till den kritiska koden ska vara tillgängligt för den första tråden som kommer dit.
 • OBS! För att verkligen få låsning bör metoden V() bara anropas av den tråd som nyss anropat P(). Alltså bara den tråd som låst semaforen får låsa upp den.
Nedan ges ett exempel på en klass som använder en semafor:
class Counter{
 private int i=1;
 public Semaphore mutex=new Semaphore(1);
 public test(){
  mutex.P(); // Lock the semaphore
  i=i+2;
  i=i-2;
  if(i>1){ 
   System.out.println("This can not happen!");
  }
  mutex.V(); // Unlock the semaphore
 }
}
Nedan beskrivs ett tänkbart scenario:
 1. Tråd1 anropar test().
 2. Tråd1 kommer till mutex.P(); men eftersom s=1 får tråd1 låset och minskar s till noll.
 3. Tråd1 utför i=i+2; och pausas sedan av JVM.
 4. JVM låter tråd2 köra, och tråd2 anropar test().
 5. Tråd2 kommer till mutex.P(); och tvingas att vänta eftersom s=0.
 6. JVM låter efter en stund åter tråd1 köra, som exekverar i=i-2; o.s.v.
 7. Tråd1 kommer till mutex.V(); som frigör tråd2.

3. Semaforer och synchronized

Det kan tyckas att semaforer som används på detta sätt utför samma sak som synchronized. Skillnaden är att synchronized låser hela objektet.

 • Då en tråd går in i ett synchronized-block får ingen annan tråd gå in i något av objektets synchronized-block.
 • Då en tråd går in i ett block som låses med semafor.P() kan objektet användas som vanligt. Bara det aktuella blocket är låst, d.v.s endast de trådar som exekverar satsen semafor.P() kommer att blockeras.

4. Villkorssynkronisering

I detta fall använder man semaforen för att signalera till en väntande process då ett visst villkor är uppfyllt. Metoden P() används här för att tvinga tråden att vänta på villkoret, och ett anrop till V() väcker den väntande tråden då villkoret är uppfyllt.

 • Semaforen ska initieras till 0. Ty om s=0 börjar alla trådar som stöter på P() att vänta.
Nedan visas ett exempel på villkorssynkronisering.
// Main class
public class Barrier{
 public static void main(String args[]){
  Semaphore cond=new Semaphore(0);
  for(int i=0; i<4; i++){
   new Stopper(cond).start();
  }
  new Talker(cond).start();
 }
}
// Doing nothing, just talking
class Talker extends Thread{
 Semaphore cond;
 public Talker(Semaphore cond){
  super();
  this.cond=cond;
 }
 public void run(){
  System.out.println("Hello, Im releasing you all!");
  cond.V(); // release the semaphore
 }
}
// Waiting until first V()
class Stopper extends Thread{
 Semaphore cond;
 public Stopper(Semaphore cond){
  super();
  this.cond=cond;
 }
 public void run(){
  System.out.println( getName()+" is running");
  cond.P();
  System.out.println( getName()+" Barrier broke");
  cond.V();
 }
}
En körning av programmet ger denna utskrift:
[olle@dev1]$ java Barrier
Thread-1 is running
Thread-2 is running
Thread-3 is running
Thread-4 is running
Hello, Im releasing you all!
Thread-1 Barrier broke
Thread-2 Barrier broke
Thread-3 Barrier broke
Thread-4 Barrier broke
Programmet exekveras i följande ordning:
 1. Först skapas en semafor, som initieras till 0.
 2. Nu skapas fyra trådar som alla tvingas vänta när de stöter på cond.P().
 3. Sedan skapas tråden av klassen Talker som låser upp den första tråden med cond.V().
 4. En av de fyra väntande trådarna vaknar, skriver ut "Barrier broke" och låser upp nästa tråd, o.s.v.

5. Readers/Writers

Nu ska vi modifiera klassen Controller i exemplet som beskrivs på sidan  Readers/Writers  till att lösa problemet med semaforer. En lösning med semaforer genererar mer kod än en lösning med monitorer, och är samtidigt svårare att skriva utan buggar. Å andra sidan lämnar lösnigen med semaforer möjligheter att göra programmet mer rättvist i det avseendet att läsarna inte får förtur. Nedan visas Controller:
// CONTROLLER
// This is the class we will modify
// to solve the readers/writers problem
class Controller{
 Resource res;
 int cr=0; // concurrent readers
 int dr=0; // delayed readers
 int cw=0; // concurrent writers
 int dw=0; // delayed writers

 Semaphore mutex=new Semaphore(1);
 Semaphore sem_r=new Semaphore(0);
 Semaphore sem_w=new Semaphore(0);
 
 public Controller(Resource resource){
  this.res=resource;
 }
 
 public void read(UserThread t){
  mutex.P(); // Lock
  if(cw>0){
   dr++;
   mutex.V(); // Unlock
   sem_r.P(); // Wait for READ signal
   mutex.P(); // Lock
   dr--;
  }
  cr++;
  if(dr>0)
   sem_r.V(); // Signal READ
  mutex.V(); // Unlock
  
  //--- Call Read ----
  res.read(t);

  mutex.P(); // Lock
  cr--;
  if(cr==0 && dw>0)
   sem_w.V(); // Signal WRITE
  mutex.V(); // Unlock
 }
 
 public void write(UserThread t){
  mutex.P(); // Lock
  if(cw>0 || cr>0){
   dw++;
   mutex.V(); // Unlock
   sem_w.P(); // Wait for WRITE signal
   mutex.P(); // Lock
   dw--;
  }
  cw++;
  mutex.V(); // Unlock

  //--- Call Write ---
  res.write(t);
  
  mutex.P(); // Lock
  cw--;
  if(dw>0)
   sem_w.V(); // Signal WRITE
  else if(dr>0)
   sem_r.V(); // Signal READ
  mutex.V(); // Unlock
 }
}
Vi ser i lösningen att vi genomgående försökt ge write() förtur:

 • I slutet av read() bryr vi oss bara om om det finns några fördröjda skrivare, eventuella fördröjda läsare ignoreras.
 • I slutet av write() låter vi först alla fördröjda skrivar köra, och endast om det inte finns några skrivare så släpper vi lös de fördröjda läsarna.
En körning kan se ut på detta sätt:
[olle@dev1]$ java ReadersWriters 3 3 3
All readers and writers are created!
|R   |
|RR  |
|RRR  |
|RR  |
|R   |
|   |
|W   |
|   |
|W   |
|   |
|W   |
|   |
|W   |
|   |
|W   |
|   |
|W   |
|   |
|W   |
|   |
|W   |
|   |
|R   |
|RR  |
|RRR  |
|RR  |
|R   |
|   |
|W   |
|   |
|R   |
|RR  |
|R   |
|RR  |
|R   |
|   |
I detta exempel syns det att skrivarna är förfördelade.