programmera.net -> mysql -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Info-funktioner

1. Info-funktioner
2. Information om senast körda SQL-sats
3. Allmän information

1. Info-funktioner

På denna sida tittar vi närmare på vilka funktioner som finns för att hämta information från MySQL.

2. Information om senast körda SQL-sats

Nedan listas två funktioner man ofta behöver:

Funktion Beskrivning
LAST_INSERT_ID()  Returnerar det senaste genererade ID-nummret för din anslutning.
FOUND_ROWS()  Returnerar antalet rader för senast utförd SQL-sats.

Båda dessa funktioner är knutna till din anslutning (connection). Det betyder att om någon annan användare utför t.ex. en ny INSERT innan du hinner anropa LAST_INSERT_ID() så spelar det ingen roll. LAST_INSERT_ID() kommer att returnera det senaste ID som DU skapat (oavsett vad andra användare gör). Nedan ger vi ett exempel på dessa funktioner:
mysql> DESC owner;
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11)    |   | PRI | NULL  | auto_increment |
| name   | varchar(50)  | YES |   | NULL  |        |
| phone_nr | varchar(20)  | YES |   | NULL  |        |
| timestamp | timestamp(14) | YES |   | NULL  |        |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

INSERT INTO owner (name, phone_nr) VALUES('olle','08 123 123');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

SELECT * FROM owner;
+----+--------+------------+----------------+
| id | name  | phone_nr  | timestamp   |
+----+--------+------------+----------------+
| 1 | kalle | 11 11 11  | 20040615115006 |
| 2 | victor | 22 22 22  | 20040615115006 |
| 3 | thomas | 33 33 33  | 20040615115006 |
| 4 | olle  | 08 123 123 | 20040621085534 |
+----+--------+------------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

SELECT FOUND_ROWS();
+--------------+
| FOUND_ROWS() |
+--------------+
|      4 |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)

SELECT LAST_INSERT_ID();
+------------------+
| last_insert_id() |
+------------------+
|        4 |
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

3. Allmän information

Med funktionerna nedan kan du få allmän information om installationen och körningen:

Funktion Beskrivning
CONNECTION_ID()  Returnerar anslutningens id-nummer.
USER()  Returnerar namnet på den MySQL-användare man är inloggad som.
DATABASE()  Returnerar den aktuella arbetsdatabasen.
VERSION()  Returnerar den installerade MySQL-serverns versionsnummer.

Nedan ges ett exempel:
mysql> SELECT CONNECTION_ID(), USER(), DATABASE(), VERSION();
+-----------------+----------------+------------+-----------+
| CONNECTION_ID() | USER()     | DATABASE() | VERSION() |
+-----------------+----------------+------------+-----------+
|       159 | root@localhost | test    | 4.0.18-nt |
+-----------------+----------------+------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)