programmera.net -> mysql -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Tabeller i MySQL

1. Skapa en tabell
2. Visa tabeller
3. Ändra en tabell
4. Ta bort tabell
5. Syntax för CREATE TABLE
6. Syntax för ALTER TABLE
7. Syntax för DROP TABLE

1. Skapa en tabell

För att skapa en tabell loggar jag in som olle, går in i databasen olles_db och använder CREATE TABLE.

Nedan skapar jag tabellen animal:
[olle@dev1]$ /usr/local/mysql/bin/mysql -u olle -p
Enter password: star
mysql> use olles_db;
mysql> CREATE TABLE animal( 
  -> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  -> name VARCHAR(50),
  -> weight INT,
  -> birth DATE,
  -> timestamp TIMESTAMP,
  -> PRIMARY KEY (id)
  -> );
Det finns några detaljer värda att beskriva noggrannare här:

Detaljer Beskrivning
AUTO_INCREMENT  Detta innebär att kolumnen id automatist får ett unikt värde. Den första raden som skapas i tabellen kommer att få id=1, och nästa 2 o.s.v. Detta är en bekväm finess som man inte hittar i t. ex. Oracle.
NOT NULL  Om en kolumn har NOT NULL så måste ett värde sättas varje gång du gör INSERT.
TIMESTAMP  Denna kolumn håller reda på när raden skapades. När du gör INSERT ska du låtsas som kolumnen inte finns, den får sin tidsstämpel ändå. Jag brukar lägga en timestamp i varje tabell, ibland kan det vara guld värt att veta NÄR något hände.
PRIMARY KEY(id)  Gör kolumnen id till primär nyckel.

2. Visa tabeller

Man ser vilka tabeller som finns i en databas genom att skriva:
mysql> SHOW TABLES;
+--------------------+
| Tables_in_olles_db |
+--------------------+
| animal       |
+--------------------+
Vill man se vilka kolumner tabellen består av skriver man:
mysql> DESCRIBE animal;
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11)    |   | PRI | NULL  | auto_increment |
| name   | varchar(50)  | YES |   | NULL  |        |
| weight  | int(11)    | YES |   | NULL  |        |
| birth   | date     | YES |   | NULL  |        |
| timestamp | timestamp(14) | YES |   | NULL  |        |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+

3. Ändra en tabell

Det är vanligt att man vill lägga till en ny kolumn i en tabell. Då använder man ALTER TABLE:
mysql> ALTER TABLE animal ADD species VARCHAR(50);
mysql> DESCRIBE animal;
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11)    |   | PRI | NULL  | auto_increment |
| name   | varchar(50)  | YES |   | NULL  |        |
| weight  | int(11)    | YES |   | NULL  |        |
| birth   | date     | YES |   | NULL  |        |
| timestamp | timestamp(14) | YES |   | NULL  |        |
| species  | varchar(50)  | YES |   | NULL  |        |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
Om man sedan ångrar sig och vill ta bort kolumnen går det bra med ALTER TABLE igen:
mysql> ALTER TABLE animal DROP species;
mysql> DESCRIBE animal;
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11)    |   | PRI | NULL  | auto_increment |
| name   | varchar(50)  | YES |   | NULL  |        |
| weight  | int(11)    | YES |   | NULL  |        |
| birth   | date     | YES |   | NULL  |        |
| timestamp | timestamp(14) | YES |   | NULL  |        |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+

4. Ta bort tabell

Du tar bort en tabell på följande sätt:
mysql> DROP TABLE animal;
mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)

5. Syntax för CREATE TABLE

Med CREATE TABLE skapar man tabeller. Texten visar syntaxen för en korrekt CREATE TABLE-sats.

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name [(create_definition,...)]
[table_options] [select_statement]

create_definition:
 col_name type [NOT NULL | NULL] [DEFAULT default_value] [AUTO_INCREMENT]
      [PRIMARY KEY] [reference_definition]
 or  PRIMARY KEY (index_col_name,...)
 or  KEY [index_name] (index_col_name,...)
 or  INDEX [index_name] (index_col_name,...)
 or  UNIQUE [INDEX] [index_name] (index_col_name,...)
 or  FULLTEXT [INDEX] [index_name] (index_col_name,...)
 or  [CONSTRAINT symbol] FOREIGN KEY [index_name] (index_col_name,...)
      [reference_definition]
 or  CHECK (expr)

type:
    TINYINT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  SMALLINT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  MEDIUMINT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  INT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  INTEGER[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  BIGINT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  REAL[(length,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  DOUBLE[(length,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  FLOAT[(length,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  DECIMAL(length,decimals) [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  NUMERIC(length,decimals) [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 or  CHAR(length) [BINARY]
 or  VARCHAR(length) [BINARY]
 or  DATE
 or  TIME
 or  TIMESTAMP
 or  DATETIME
 or  TINYBLOB
 or  BLOB
 or  MEDIUMBLOB
 or  LONGBLOB
 or  TINYTEXT
 or  TEXT
 or  MEDIUMTEXT
 or  LONGTEXT
 or  ENUM(value1,value2,value3,...)
 or  SET(value1,value2,value3,...)

index_col_name:
    col_name [(length)]

reference_definition:
    REFERENCES tbl_name [(index_col_name,...)]
          [MATCH FULL | MATCH PARTIAL]
          [ON DELETE reference_option]
          [ON UPDATE reference_option]

reference_option:
    RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION | SET DEFAULT

table_options:
	TYPE = {BDB | HEAP | ISAM | InnoDB | MERGE | MRG_MYISAM | MYISAM }
or	AUTO_INCREMENT = #
or	AVG_ROW_LENGTH = #
or	CHECKSUM = {0 | 1}
or	COMMENT = "string"
or	MAX_ROWS = #
or	MIN_ROWS = #
or	PACK_KEYS = {0 | 1 | DEFAULT}
or	PASSWORD = "string"
or	DELAY_KEY_WRITE = {0 | 1}
or   ROW_FORMAT= { default | dynamic | fixed | compressed }
or	RAID_TYPE= {1 | STRIPED | RAID0 } RAID_CHUNKS=# RAID_CHUNKSIZE=#
or	UNION = (table_name,[table_name...])
or	INSERT_METHOD= {NO | FIRST | LAST }
or   DATA DIRECTORY="absolute path to directory"
or   INDEX DIRECTORY="absolute path to directory"

select_statement:
	[IGNORE | REPLACE] SELECT ... (Some legal select statement)

6. Syntax för ALTER TABLE

Med alter table förändrar du en tabell. Texten visar syntaxen för en korrekt ALTER TABLE-sats.

ALTER [IGNORE] TABLE tbl_name alter_spec [, alter_spec ...]

alter_specification:
    ADD [COLUMN] create_definition [FIRST | AFTER column_name ]
 or  ADD [COLUMN] (create_definition, create_definition,...)
 or  ADD INDEX [index_name] (index_col_name,...)
 or  ADD PRIMARY KEY (index_col_name,...)
 or  ADD UNIQUE [index_name] (index_col_name,...)
 or  ADD FULLTEXT [index_name] (index_col_name,...)
 or	ADD [CONSTRAINT symbol] FOREIGN KEY index_name (index_col_name,...)
      [reference_definition]
 or  ALTER [COLUMN] col_name {SET DEFAULT literal | DROP DEFAULT}
 or  CHANGE [COLUMN] old_col_name create_definition
        [FIRST | AFTER column_name]
 or  MODIFY [COLUMN] create_definition [FIRST | AFTER column_name]
 or  DROP [COLUMN] col_name
 or  DROP PRIMARY KEY
 or  DROP INDEX index_name
 or  DISABLE KEYS
 or  ENABLE KEYS
 or  RENAME [TO] new_tbl_name
 or  ORDER BY col
 or  table_options

7. Syntax för DROP TABLE

Med DROP TABLE tar man bort en tabell. Texten visar syntaxen för en korrekt DROP TABLE-sats.

DROP TABLE [IF EXISTS] tbl_name [, tbl_name,...] [RESTRICT | CASCADE]