programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Datumfunktioner i Oracle

  Kommando    Exempel  Beskrivning
  SYSDATE  SYSDATE  Returnerar DATE (datum och tid) för servern.
  CURRENT_DATE  CURRENT_DATE  Returnerar DATE (datum och tid) för den anslutne användaren (behöver ej vara samma som för servern).
  LOCALTIMESTAMP  LOCALTIMESTAMP  Returnerar TIMESTAMP för servern.
  SYSTIMESTAMP  SYSTIMESTAMP  Returnerar TIMESTAMP med tidszon från servern.
  CURRENT_TIMESTAMP  CURRENT_TIMESTAMP  Returnerar TIMESTAMP med tidszon från den anslutne användaren.
  TO_CHAR  TO_CHAR(sysdate,'YYYY/MM/DD')  Returnerar en formatterad sträng utifrån DATE eller TIMESTAMP.
  TO_DATE  TO_DATE('2004/12/01 10:21','YYYY/MM/DD HH24:MI')  Konverterar en sträng till ett datum utifrån ett visst givet format.
  TO_TIMESTAMP  TO_TIMESTAMP('2004/12/01 10:21','YYYY/MM/DD HH24:MI')  Konverterar en sträng till ett TIMESTAMP utifrån ett visst givet format.
  EXTRACT  EXTRACT(HOUR FROM current_timestamp)  Extraherar olika delar av ett DATE eller TIMESTAMP.
  ROUND  ROUND(TO_DATE('22-JAN-05'),'MONTH')  Avrundar ett datum upp eller ner.
  TRUNC  TRUNC(TO_DATE('22-JAN-05'),'MONTH')  Klipper ett datum.
  NEXT_DAY  NEXT_DAY(sysdate, 4)  Returnerar det datum då den givna veckodagen nästa gång inträffar.
  LAST_DAY  LAST_DAY(sysdate)  Returnerar datumet för månaden sista dag.
  ADD_MONTHS  ADD_MONTHS(sysdate, 3)  Adderar ett antal månader till ett datum och returnerar det nya datumet.
  MONTHS_BETWEEN  MONTHS_BETWEEN('04-JAN-04','05-JAN-05')  Returnerar antalet månader mellan två datum.

Funktioner som SYSDATE, CURRENT_DATE, LOCALTIMESTAMP, SYSTIMESTAMP och CURRENT_TIMESTAMP är funktioner utan parametrar. Datatypen TIMESTAMP är ny för Oracle 9i, och det är även alla funktioner som behandlar denna datatyp.


SYSDATE

SYSDATE returnerar DATE (datum och tid) för servern:
SQL> SELECT sysdate, to_char(sysdate,'YYYY-MM-DD HH24:MI') FROM dual;

SYSDATE  TO_CHAR(SYSDATE,
---------- ----------------
2005-01-18 2005-01-18 22:17


CURRENT_DATE

CURRENT_DATE returnerar DATE (datum och tid) för den anslutne användaren (behöver ej vara samma som för servern):
SQL> SELECT current_date, to_char(current_date,'YYYY-MM-DD HH24:MI') FROM dual;
	
CURRENT_DA TO_CHAR(CURRENT_
---------- ----------------
2005-01-18 2005-01-18 22:18


LOCALTIMESTAMP

Med funktionen LOCALTIMESTAMP hämtar du ett TIMESTAMP. Se exemplet:
SQL> SELECT localtimestamp FROM dual;

LOCALTIMESTAMP
---------------------------------------------------------------------------
2005-01-18 22:38:48,922000


SYSTIMESTAMP

Med funktionen SYSTIMESTAMP hämtar du ett TIMESTAMP med serverns tidszon. Se exemplet:
SQL> SELECT systimestamp FROM dual;
	
SYSTIMESTAMP
---------------------------------------------------------------------------
2005-01-18 22:43:14,223000 +01:00


CURRENT_TIMESTAMP

Med funktionen CURRENT_TIMESTAMP hämtar du ett TIMESTAMP med den anslutne användarens tidszon. Se exemplet:
SQL> SELECT current_timestamp FROM dual;
	
CURRENT_TIMESTAMP
---------------------------------------------------------------------------
2005-01-18 22:39:25,194000 +01:00


TO_CHAR

Med funktionen TO_CHAR(datum, format) kan man ta fram en formatterad sträng från ett DATE eller TIMESTAMP. Se exempel:
SQL> SELECT TO_CHAR(sysdate,'YYYY/MM/DD') as str_date
	,TO_CHAR(systimestamp,'YYYY/MM/DD') as str_ts
	FROM dual;
	
STR_DATE  STR_TS
---------- ----------
2005/01/18 2005/01/18

De olika formatsträngarna är:

Format Beskrivning
YY RR YYYY RRRR YEAR  År i kort form, lång form och beskrivning.
Q  Kvartal
MM MON MONTH  Olika former av måndad.
WW W  1-52 vecka per år, 1-4 vecka per månad.
D DD DY DAY  1-7 veckodag, 1-31 månadsdag, 1-366 dag på året, dagens namn.
HH HH12 HH24  Timmar
MI  Minuter
SS SSSSS  Sekunder
SS.FF1 till SS.FF9  Sekunder med olika många decimaler (endast för TIMESTAMP).


SQL> SELECT sysdate, TO_CHAR(sysdate,'YY RR YYYY RRRR YEAR: Q: MM MON MONTH: WW W') as format1 FROM dual; 

SYSDATE  FORMAT1
---------- -------------------------------------------------------------------------------------
2005-01-18 05 05 2005 2005 TWO THOUSAND FIVE: 1: 01 JAN JANUARI : 03 3

SQL> SELECT sysdate, TO_CHAR(sysdate,'D DD DY DAY: HH HH12 HH24: MI: SS SSSSS') as format1 FROM dual;

SYSDATE  FORMAT1
---------- ----------------------------------------
2005-01-18 2 18 TIS TISDAG : 11 11 23: 40: 47 85247

Endast TIMESTAMP kan utnyttja formatet SS.FF#. Se nedan:
SQL> SELECT systimestamp, TO_CHAR(systimestamp,'SS SS.FF3') as format1 FROM dual;

SYSTIMESTAMP                                FORMAT1
--------------------------------------------------------------------------- ---------------
2005-01-18 23:44:54,033000 +01:00                      54 54.033


TO_DATE

Med TO_DATE(sträng, format) kan man skapa ett DATE utifrån en sträng. Se exempel:
SQL> SELECT TO_DATE('2004/12/01 10:21','YYYY/MM/DD HH24:MI') FROM dual;
	
TO_DATE('2
----------
2004-12-01
	
Samma formatsträngar används som för TO_CHAR.
TO_TIMESTAMP

Med TO_TIMESTAMP(sträng, format) kan man skapa ett TIMESTAMP utifrån en sträng. Se exempel:
SQL> SELECT TO_TIMESTAMP('2004/12/01 10:21','YYYY/MM/DD HH24:MI') FROM dual;
	
TO_TIMESTAMP('2004/12/0110:21','YYYY/MM/DDHH24:MI')
---------------------------------------------------------------------------
2004-12-01 10:21:00,000000000

Samma formatsträngar används som för TO_CHAR.
EXTRACT

Med kommandot EXTRACT kan man komma åt olika delar av ett DATE eller TIMESTAMP. EXTRACT är ny för Oracle 9i. EXTRACT har följande syntax:
EXTRACT( format FROM {datum | timestamp})
Vi kan extrahera delar från timestamp="2005-01-18 21:30:41,024000 +01:00" genom att sätta format till följande värden:

Format Beskrivning
YEAR  =2005
MONTH  =1
DAY  =18
HOUR  =20
MINUTE  =30
SECOND  =41,024
TIMEZONE_HOUR  1
TIMEZONE_MINUTE  0
TIMEZONE_REGION  UNKNOWN
TIMEZONE_ABBR  UNK

Såhär ser i så fall SELECT-satsen ut:
SQL> SELECT current_timestamp
	,EXTRACT(YEAR FROM current_timestamp) as year
	,EXTRACT(MONTH FROM current_timestamp) as mon
	,EXTRACT(DAY FROM current_timestamp) as day
	,EXTRACT(HOUR FROM current_timestamp) as hour
	,EXTRACT(MINUTE FROM current_timestamp) as min
	,EXTRACT(SECOND FROM current_timestamp) as sec
	,EXTRACT(TIMEZONE_HOUR FROM current_timestamp) as tzh
	,EXTRACT(TIMEZONE_MINUTE FROM current_timestamp) as tzmin
	,EXTRACT(TIMEZONE_REGION FROM current_timestamp) as tzreg
	,EXTRACT(TIMEZONE_ABBR FROM current_timestamp) as tzabb
	FROM dual;

CURRENT_TIMESTAMP          YEAR  MON  DAY HOUR  MIN    SEC  TZH TZMIN TZREG    TZABB
----------------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---------- ----- ----- ------------ ----------
2005-01-18 21:30:41,024000 +01:00  2005   1  18  20  30   41,024   1   0 UNKNOWN   UNK

Även strängar är godkända för formattering, men då med nyckelordet DATE eller TIME före:
SQL> SELECT EXTRACT(MONTH FROM DATE '2005-11-10') as mon
	,EXTRACT(MINUTE FROM TIME '22:54:01') as min
	FROM dual;

 MON  MIN
----- -----
  11  54
 

ROUND

Med ROUND(date, format) kan du avrunda ett datum upp eller ner på den nivå som bestäms av format. Om inget format ges avrundas DATE till närmaste datum. Ett exempel:
SQL> SELECT to_char(sysdate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as the_date
	,to_char(ROUND(sysdate), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as default_val
	,to_char(ROUND(sysdate,'CC'), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as century 
	,to_char(ROUND(sysdate,'YEAR'), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as year
	,to_char(ROUND(sysdate,'MONTH'), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as mom
	,to_char(ROUND(sysdate,'DDD'), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as day
	,to_char(ROUND(sysdate,'HH24'),'YYYY-MM-DD HH24:MI') as hour
	FROM dual;

THE_DATE     DEFAULT_VAL   CENTURY     YEAR       MOM       DAY       HOUR
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
2005-01-18 22:10 2005-01-19 00:00 2001-01-01 00:00 2005-01-01 00:00 2005-02-01 00:00 2005-01-19 00:00 2005-01-18 22:00

Vi såg i exemplet att ROUND avrundar till närmaste värde.
TRUNC

Med TRUNC(date, format) kan du klippa av ett datum på den nivå som bestäms av format. Om inget format ges klipps DATE till närmaste datum. Ett exempel:
SQL> SELECT to_char(sysdate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as the_date
	,to_char(TRUNC(sysdate), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as default_val
	,to_char(TRUNC(sysdate,'CC'), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as century 
	,to_char(TRUNC(sysdate,'YEAR'), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as year
	,to_char(TRUNC(sysdate,'MONTH'), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as mom
	,to_char(TRUNC(sysdate,'DDD'), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as day
	,to_char(TRUNC(sysdate,'HH24'),'YYYY-MM-DD HH24:MI') as hour
	FROM dual;

THE_DATE     DEFAULT_VAL   CENTURY     YEAR       MOM       DAY       HOUR
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
2005-01-18 22:13 2005-01-18 00:00 2001-01-01 00:00 2005-01-01 00:00 2005-01-01 00:00 2005-01-18 00:00 2005-01-18 22:00


NEXT_DAY

NEXT_DAY(datum, veckodag) returnerar det datum då den givna veckodagen nästa gång inträffar:
SQL> SELECT NEXT_DAY(sysdate,4) FROM dual;

NEXT_DAY(S
----------
2005-01-20


LAST_DAY

LAST_DAY(datum) returnerar datumet för månadens sista dag bestämt av datum:
SQL> SELECT LAST_DAY(sysdate) FROM dual;
	
LAST_DAY(S
----------
2005-01-31


ADD_MONTHS

ADD_MONTHS(datum, nr) returnerar datum med nr månader adderat:
SQL> SELECT ADD_MONTHS(sysdate, 3) FROM dual;

ADD_MONTHS
----------
2005-04-19


MONTHS_BETWEEN

MONTHS_BETWEEN returnerar antalet månader mellan två datum:
SQL> SELECT MONTHS_BETWEEN('04-JAN-04','05-JAN-05') FROM dual;

MONTHS_BETWEEN('04-JAN-04','05-JAN-05')
---------------------------------------
               -12,032258