programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

DBA_TABLESPACES

1. DBA_TABLESPACES
2. Exempel 1: Status
3. Exempel 2: Extent

1. DBA_TABLESPACES

DBA_TABLESPACES visar information om alla tabellutrymmen i databasen. Vi har följande kolumner:
SQL> DESC dba_tablespaces;

 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- -----------------------
 TABLESPACE_NAME              NOT NULL VARCHAR2(30)
 BLOCK_SIZE                NOT NULL NUMBER
 INITIAL_EXTENT                   NUMBER
 NEXT_EXTENT                    NUMBER
 MIN_EXTENTS                NOT NULL NUMBER
 MAX_EXTENTS                    NUMBER
 PCT_INCREASE                    NUMBER
 MIN_EXTLEN                     NUMBER
 STATUS                       VARCHAR2(9)
 CONTENTS                      VARCHAR2(9)
 LOGGING                      VARCHAR2(9)
 FORCE_LOGGING                   VARCHAR2(3)
 EXTENT_MANAGEMENT                 VARCHAR2(10)
 ALLOCATION_TYPE                  VARCHAR2(9)
 PLUGGED_IN                     VARCHAR2(3)
 SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT              VARCHAR2(6)
 DEF_TAB_COMPRESSION                VARCHAR2(8)
 RETENTION                     VARCHAR2(11)
 BIGFILE                      VARCHAR2(3)

2. Exempel 1: Status

Under installationen (av Oracle 10gR2) skapades följande tabellutrymmen:
SQL> SELECT tablespace_name, contents, bigfile, block_size, status,
 2 logging, force_logging
 3 FROM dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME   CONTENTS BIG BLOCK_SIZE STATUS  LOGGING  FOR
-------------------- --------- --- ---------- --------- --------- ---
SYSTEM        PERMANENT NO    16384 ONLINE  LOGGING  NO
UNDOTBS1       UNDO   NO    16384 ONLINE  LOGGING  NO
SYSAUX        PERMANENT NO    16384 ONLINE  LOGGING  NO
TEMP         TEMPORARY NO    16384 ONLINE  NOLOGGING NO
APP1_DATA01     PERMANENT NO    16384 ONLINE  LOGGING  NO
APP1_IDX01      PERMANENT NO    16384 ONLINE  LOGGING  NO

6 rows selected.

Kolumnerna har följande innebörd:

 • CONTENTS: Typ av tabellutrymme. "PERMANENT" är det TS som man använder för datalagring.
 • BIGFILE: Inget TS utnyttar "bigfile", utan alla är "smallfile".
 • BLOCK_SIZE: Alla TS har samma blockstorlek, nämligen 16k. Från och med Oracle9i är det möjligt att ha tabellutrymmen med olika blockstorlek i samma databas.
 • STATUS: (OFFLINE/ONLINE/READ ONLY) Indikerar om TS finns tillgängligt.
 • LOGGING: Om "NOLOGGING" så genereras en minimal mängd REDO-loggar.
 • FORCE_LOGGING: Om ett TS är i "force logging mode" genereras REDO-loggar även om man använder kommandot "nologging" på enskilda objekt.

3. Exempel 2: Extent

Följande kolumner beskriver hur tabellutrymmena (för Oracle 10gR2) utnyttjar extent:
SQL> SELECT tablespace_name, extent_management, allocation_type,
 2 initial_extent, next_extent, min_extents, max_extents
 3 FROM dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME   EXTENT_MAN ALLOCATIO INITIAL_EXTENT NEXT_EXTENT MIN_EXTENTS MAX_EXTENTS
-------------------- ---------- --------- -------------- ----------- ----------- -----------
SYSTEM        LOCAL   SYSTEM       65536            1 2147483645
UNDOTBS1       LOCAL   SYSTEM       65536            1 2147483645
SYSAUX        LOCAL   SYSTEM       65536            1 2147483645
TEMP         LOCAL   UNIFORM     1048576   1048576      1
APP1_DATA01     LOCAL   SYSTEM       65536            1 2147483645
APP1_IDX01      LOCAL   SYSTEM       65536            1 2147483645

6 rows selected.

Kolumnerna har följande innebörd:

 • EXTENT_MANAGEMENT: (LOCAL/DICTIONARY) Alla TS utnyttar LMT.
 • ALLOCATION_TYPE: (SYSTEM/UNIFORM) Endast relevant för LMT. Endast TEMP använder sig av UNIFORM.Övriga använder SYSTEM vilket innebär en stegrande ökning av extentstorlek.
 • INITIAL_EXTENT: Defaultvärde på ett segements initiala storlek.
 • NEXT_EXTENT: Defaultvärde på storlek på nästa extent. Endast TEMP expanderar med uniform extentstorlek (på 1MB).
 • MIN_EXTENT: Defaultvärde för minimalt antal extent ett segment.
 • MAX_EXTENT: Defaultvärde för maximalt antal extent ett segment.