programmera.net -> jsp -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Filstruktur i webb-behållaren

1. Filstruktur
2. Webbmodulen

1. Filstruktur

På sidan  j2ee/roller  pratas det en del om olika filer som applikationsmontören samlar ihop. På denna sida förklaras hur man bygger den WAR-fil som ska skickas till applikationsmontören.

2. Webbmodulen

Den minsta tänkbara J2EE-applikationen består endast av en webbmodul, som körs helt och hållet i webb-behållaren. Webbmodulen skapas av webbkomponentutvecklaren och innehåller JSP-filer, servlets, JavaBeans, Vanliga javaklasser, HTML, bilder, Javascript, CSS o.s.v.. Nedanstående tabell visar hur de olika filerna placeras i applikationen programmera, X representerar sökvägen CATALINA_HOME/webapps/programmera/:

Sökväg Beskrivning
X/  JSP, HTML, bilder, javascript, CSS, underkataloger, ..
X/WEB-INF/web.xml  Deployment descriptorn för webbmodulen.
X/WEB-INF/ollesTaglib.tld  Märkesbibliotek placeras också under WEB-INF.
X/WEB-INF/classes/  Kompilerad javaklasser, d.v.s. vanliga klasser och servlets.
X/WEB-INF/classes/nu/programmera/MyClass.class  Ett exempel på en vanlig javaklass som ligger i paketet "nu.programmera". Det är standard att man använder företagets domännamn som paketnamn.
X/WEB-INF/lib/  Här kan biblioteksmoduler placeras.
X/WEB-INF/lib/olles_lib.jar  Ett exempel på en biblioteksmodul.

Om filerna placeras på detta sätt har vi en fungerande webbapplikation. Ibland vill man skicka sin webbmodul till en applikationsmontör, och då ska man packa ihop filerna till en WAR-fil. WAR-filen är egentligen en vanlig JAR-fil, men eftersom den används lite speciellt har den fått ändelsen .war. När du vill packa webbmodulen till filen programmera-web.war ställer du dig i CATALINA_HOME/webapps/programmera/ och skriver:
[olle@dev1]$ jar cvf programmera-web.war .