programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Dedikerad Server

1. Vad är en Dedikerad Server?
2. Arkitektur: Översikt
3. Fördelar med Dedikerad Server

1. Vad är en Dedikerad Server?

Dedikerad Server (Dedicated Server) är en strategi för att hantera inkommande klientanrop. Med en dedikerad server startar Oracle en ny process för varje anslutning ("connection") till databasen, denna process kallas för en "dedikerad serverprocess" och betjänar endast en enda klient, d.v.s. den klient som äger den aktuella anslutningen.

  • En annan strategi för att lösa samma problem beskrivs på sidan  Delad Server .

2. Arkitektur: Översikt

Den dedikerade serverprocessen har sitt eget minnesutrymme i en del av minnet som kallas för PGA (Program Global Area), och det utrymmet kan inga andra processer läsa från. Följande bild illustrerar hur de olika processerna i Oracleinstansen arbetar med minnet och diskarna:Vi ser i bilden att:

  • Delad minnesarea i SGA: De olika dedikerade serverprocesserna utnyttjar gemensamt data i SGA. Vi tar Buffer Cache som exempel. Om en process läser in t.ex. block 117 till Buffer Cache kan sedan alla andra processer läsa detta block direkt från Buffer Cachen.
  • Privat minnesarea i PGA: De olika dedikerade serverprocesseran har egna minnesareor i PGA.

3. Fördelar med Dedikerad Server

Strategin "Dedikerad Server" bör användas då databasen utnyttjas på följande sätt:

  • Få anslutningar: Eftersom varje anslutning ger upphov till en egen process är det inte bra om vi har för många samtidiga anslutningar, eftersom varje operativsystemprocess tar en hel del resurser i anspråk.
  • Stora dataöverföringar: Då stora datamängder överförs över anslutningarna passar dedikerad server bra eftersom den enkla arkitekturen ger en bra prestanda. 16KB eller mer per klientanrop anses vara en "stor" överföring.
  • Administrativta uppgifter: Vissa saker kan bara utföras från en dedikerad process, som t.ex. att starta och stoppa databasen. Även vissa andra administrativa uppgifter som t.ex. bulkladdningar och tabellanalyser bör utföras från en dedikerad process.
Fördelar med delad server diskuteras på sidan  Delad Server .